.BOOKS.

..........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Abassy

 

Kultura wobec postępu modernizacji.

Rosja i Iran w perspektywie porównawczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Abassy

 

 

Russian Mason on the Paths of his Native Culture. The Case Study of Nicolas Novikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Abassy

 

Irańska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytucyjna (1905-1911)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Abassy

 

Inteligencja a kultura.

O problemach samoidentyfikacji

dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej

 

 

.ARTICLES.

..........................................................................................

2018

 

• M. Abassy, Kulturoznawstwo jako myśl porządkująca doświadczanie kultury (Culture Studies as a Culture-Organizing Thought) [w:] M. Banaś (red.), Istota kulturoznawstwa. (Meaning of Culture Studies) „Studia Międzykulturowe – Intercultural Studies”, Numer 1 (3) / 2018, s. 129-143; http://www.ism.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/RM3-2018-final.pdf (1

• M. Abassy, Między Harrym Potterem a Władcą Pierścieni: krakowskie puby jako miejsca kultury młodzieżowej (Between Harry Potter and Lord of the Rings: Cracow’s Pubs as the Youth Culture Place) [w:] A. Gregoczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl (red.), Semiotyczne wymiary codzienności, (Semiotic Dimensions of Everyday Life) Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018,ISBN 978-83-232-3309-1, s. 93-101.

 

2017

 

• M. Abassy, The Conception of Culture, Values and Identity of Iran in Shaykh Fazlallah Nuri’s Writings (in:) “Intercultural Relations – Relacje Międzykulturowe”. Journal of Cultural Studies. Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe, Kraków 2017, nr. 2, s. 151-164

• M. Abassy, Syberia w pamięci zesłańców i ich dzieci. Studium przypadku rodziny Żukowskich (Siberia in the Memory of the Exiles and Their Children. Case Study of Zhykovsky Family) (w:) „Politeja”. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, nr 47 s. 241-248, DOI: 10.12797/Politeja 14.2017.47.17

 

• M. Abassy, Irańska ropa naftowa. Znaczenie symboliczne i strategiczne (Symbolic and Strategic Significance of the Iranian Oil) (w:) „Annales. Universitas Mariae Curie-Skłodowska”, vol.24, nr 2, Poznań 2017, ss.107-118.

 

2016

 

• M. Abassy, Egzogenne i endogenne czynniki modernizacji w Iranie w perspektywie kultury teokratycznej (Egzogenous and Endogenous factors of Iranian Modernization in Perspective of Theocratic Culture) (w:) Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia: wybrane problemy (Religious Factor in Internal Policy), Lublin 2016, s. 99-109.

• I.Vasilenko,L.Titarenko,M.Abassy,Политическиеценностидемократии в России, Беларуси и Польше: сравнительный анализ (The Political Values of Democracy in Russia, Belarus and Poland: A Comparative Analysis), (w:) A. Stępień-Kuczyńska, S. Sulowski, A. Yurevich Shutov (red.), Modernizacja w Rosji (Modernization in Russia) „Studia Politologiczne” 2016, vol. 40, ss. 100- 112.

2015

 

● M. Abassy, Struktura i granice dzieciństwa na podstawie trylogii Lwa Tołstoja. "Dzieciństwo". "Lata chłopięce". "Młodość" (The Structures and Borders of Childhood in Leo Tolstoy’s Trilogy: "Childhood","Boyhood", "Youth"), (w:) Rosyjskie dzieciństwo, red. A. Dudek, K. Duda, Kraków 2015, s.273-281.

● M. Abassy, Losy świata według Konstantego Leontjewa: „Przeciętny Europejczyk jako ideał i narzędzie ogólnoświatowej destrukcji” (The Fate of the World According to Konstanty Leontyev. ”An Ordinary European as an Ideal and Tool for the Worldwide Destruction”), „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, t. V, nr 1, ss. 111-123, ISSN 2082-8578.

● M. Абассы, И. Василенко, Л. Титаренко, Политические ценности демократии в России, Беларуси и Польше. Сравнительный анализ (The Political Values of Democracy in Russia, Belarurus and Poland. Comaparative Perspective), „Власть” 2015, № 7, ss. 170-177, ISSN 2071-5358 http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Vasilenko.pdf

● M. Abassy, Rosyjska masoneria w świetle sztuk teatralnych Katarzyny II (Russian Masonry in the Light of Catherine the Great’s Theatre Plays), (w:) „Slavia Orientalis”, Rocznik LXIV, nr 3, Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komitet Słowianoznawstwa, Warszawa 2015,ss. 477-500.

● M. Abassy, Człowiek w systemach uczenia się kultury – problem kształcenia elit (An Individual in the Systems of Learning a Culture – the Problem of Educating the Elites), (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. XI, Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości, red. H. Kowalska-Stus, s. 21-37.

● M. Abassy, Interpretacja i reinterpretacja pojęcia i zjawiska wolności w ujęciu rosyjskiej inteligencji w pierwszej połowie XIX wieku w perspektywie mechanizmów rozwoju kultury (Interpretation and Reinterpretation of the Notion and Phenomenon of Freedom by the Russian Intelligentsia in the First Half of the 19th Century, in the Perspective of the Culture Development Mechanisms), (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. XI, Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości, red. H. Kowalska-Stus, s. 89-106.

● M. Abassy, Rosyjska kultura wobec postępu i modernizacji w świetle semantyki słów „naród” i „wolność” (The Russian Culture Towards Progress and Modernization in the Light of Semantics of the Words ”Nation” and ”Freedom”), (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. XI, Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości, red. H. Kowalska-Stus, s. 139-152.

● M. Abassy, Cybernetyczny model systemu autonomicznego w zastosowaniu do badań nad kulturą (A Cybernetic Model of the Autonomous System and Its Application to the Culture Studies), (w:) „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, t. V, nr 4.

 

2014

● M. Abassy, Źródła sacrum w kulturze rosyjskiej (Sources of the Sacred in Russian culture), (in:) Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica, vol. XVII, Bydgoszcz 2014, pp. 119-126, ISBN 978-83-924302-6-1.

2013

● M. Abassy, Islam i Europa – irańscy myśliciele w poszukiwaniu fundamentów dialogu (in:) "Perspektywy Kultury" 2013, nr 8, pp. 127-143, ISSN 2081-1446.

● М. Абассы, И. Василенко, Роль политических ценностей в процессе модернизации: опыт

России и Польши (in:) "Власть" 2013, № 1, pp. 38-43, ISSN 2071-53-58, http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2013/01/Vasilenko.pdf.

● M. Abassy, Myśl liberalna w zderzeniu z islamem. Traktat "Jek kaleme" (Jedno słowo) Mirzy Jusufa-chana Mostaszara ad-Doulego (in:) Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice, red. M. Banaś, „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2013, pp. 191-203, ISBN 978-83-7638-384-2.

● M. Abassy, Dekabryzm w świetle słow-kluczy w dokumentach programowych i poezji członków tajnych stowarzyszeń, (in:) "Slavia Orientalis" Rocznik LXII, nr 3, Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komitet Słowianoznawstwa, Warszawa 2013, pp. 369-390.

● M. Abassy, Autentyczność w kontekście wzorów kultury. Przypadek Rosji (in:) Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, A. Kawalec, W. Daszkiewicz (reds.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, pp. 115-126, ISBN 978-83-7702-629-8.

● М. Абассы, Современные исследования в области польско-русских отношений: взгляд в прошлое или в будущее? (in:),  Россия-Польша. Проблемы взаимного восприятия, ред. А.Ю. Шутов, Издательство Московского университета, Москва 2013, pp. 74-83, ISBN 978-5-19-010848-4.

● М. Абассы, Язык как хранилище ценностей. Выступления Владимира Путина накануне нового президентского срока (in:) Ценности в политике. Опыт Польши и России, ред. Б. Шляхта, А. Ях, "Księgarnia Akademicka", Kraków 2013, pp.133-140, ISBN 978-83-7638-366-8.

● М. Абассы, И. Василенко, Роль ценностей в процессах политической модернизации (w:) Ценности в политике. Опыт Польши и России, ред. Б. Шляхта, А. Ях, "Księgarnia Akademicka", Kraków 2013, pp. 289-301, ISBN 978-83-7638-366-8.

● M. Abassy, Rosyjskie siły militarne i dyplomacja w Persji na przełomie XIX i XX wieku (in:) Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst polski, red. A. Jach, "Księgarnia Akademicka", Kraków 2013,  pp. 9-22, ISBN 978-83-7638-367-5.

2012

● Российская молодежь в эпоху декабризма и сегодня. Гражданин и общество (in:) Политическая культура и ее формирование в молодежной среде. Сборник материалов по итогам проведения Всероссийской молодежной конференции, Москва 2012, pp. 20-24.

● Treść irańskiej konstytucji jako fakt kulturowy. (in:) Współczesne oblicze Iranu, red. M. Chorośnicki, Kraków 2012, pp. 129-139.

● Systemocentryzm a personocentryzm. Ewolucja koncepcji antropologicznej w Rosji, w pierwszej połowie XIX wieku, (in:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, vol. 8, Obraz człowieka w kulturach Słowian, L. Suchanek (red.), Kraków 2012, pp. 147-162.

● Współczesna inteligencja rosyjska wobec Zachodu. Publicystyka Siergieja Kara-Murzy (in:) Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, vol. 3, P. Biliński, P. Plichta (reds.), Kraków 2012, pp. 101-112.

● Spór o człowieka: Wissarion Bieliński i Mikołaj Gogol. O dwóch modelach literackiego kodowania rzeczywistości (in:) „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 2, K. Pieniążek-Markowić (red.), Poznań 2012, pp. 335-354.

● Kaukaz jako obszar przenikania się kultur. Rosyjscy romantycy w pismach Mirzy Fath Alego Achundzade (Achundowa), (in:) „Acta Slavica. XVI Musica Antiqua Europae Orientalis”. Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian Wschodnich i Południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, Bydgoszcz 2012, pp. 193-203.

● Śmierć Aleksandra Grybojedowa w Persji. Perspektywa kulturowo – historyczna (in:) Вертоград многоцветный – Ogród wielu kwiatów. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu, W. Szczukin (red.), Kraków 2012, pp. 159-168.

2011

● Н.В. Гоголь на фоне русской интеллигенции сороковых годов XIX века (in:) Двести лет Гоголя. W. Szczukin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (red.), Kraków 2011, pp. 39-50.

● Relacje Iran – Rosja w kontekście dialogu religijnego między prawosławiem a islamem (in:) Polityka i komunikacja. Między wschodem a zachodem. Obszar postsowiecki 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy, A. Molenda (red.), publikacja elektroniczna, ISBN 978-83-62511-26-6.

● Podstawy kultury – podstawy polityki. Stosunki rosyjsko-irańskie po 1989 roku (in:) Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Kontekst międzynarodowy, red. J. Diec, "Księgarnia Akademicka", Kraków 2011, pp. 453-465.

● "Подполье" как явление культуры. "Записки из подплдья" Федера Достоевсого (in:) Fiodor Dostojewski i problemy kultury, A. Raźny (red.), Kraków 2011, pp. 50-62.

● A synthesis of the elements of the Orthodox Christian Faith, Buddhism and the Enlightenment in Tolstoy’s moral-ethical doctrine (in:) "Orientalia Christiana Cracoviensa” 3 (2011), pp. 9-19.

2010

● Miasto jako metafora kultury. Petersburg w twórczości literackiej i publicystyce Fiodora Dostojewskiego (in:) Miasto. Między przestrzenią a koncepcją przestrzeni, red. M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, pp. 255-268.

● Nieformalne źródła władzy rosyjskich “imperatorów”. Wybrane aspekty. (in:) Rosja. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym, J. Brylewska (red.), Toruń 2010, pp. 38-48.

● Między “indywidualnym” a “wspólnotowym”. Dziewiętnastowieczne korzenie współczesnej Rosji. (in:) Odmiany tożsamości, R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża (reds.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, pp. 79-89.

● Rosyjska inteligencja w poszukiwaniu prawdy. Próba syntezy (in:) W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, vol. 1, U. Cierniak (red.), Częstochowa 2010, pp. 395-404.

● Terror jako problem przekładu kulturowego. Rosyjska inteligencja rewolucyjna w XIX wieku (in:) Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, A. Dudek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, pp. 95-104.

2009

● Komplementarność kultury Słowian i świata Zachodu w myśli Aleksego Chomiakowa. "Notatki o historii powszechnej" (in:) "Acta Slavica. XV Musica Antiqua Europae Orientalis" Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, Bydgoszcz 2009, pp. 183-191.

2008

● The Iranian Intelligentsia and the Constitutional Revolution (in:) "Politeja". Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, B. Szlachta (red.), Kraków 2008, nr 1 (10), pp. 295-312.

● Podziemie jako fenomen kulturowy. Notatki z podziemia Fiodora Dostojewskiego, "Przegląd Rusycystyczny" 2008, nr 3 (123), pp. 37-50.

● Dylemat Rosja – Zachód. Typowe postawy inteligencji wobec ludu w XIX wieku, "Slavia Orientalis" 2008, nr 1, pp. 23-46.

● "Sztuka w służbie ideałów" – twórczość poetycka dekabrysty Konrada Rylejewa (in:) Dialog w kulturze Słowian Wschodnich, vol. 2, J. Kapuścik (red.), Collegium Columbinum, Kraków 2008, pp. 216-223.

● Od dekabryzmu do nihilizmu. Rosyjska inteligencja w wieku XIX a procesy indywidualizacji (in:) Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, vol. 2, K. Duda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, pp. 71-79.

● Od "klerków" do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola (in:) "Prace Komisji Kultury Słowian PAU", vol. 7. Kultura i polityka, L. Suchanek (red.), Kraków 2008, pp. 5-21.

2006

● Osamotnienie jako znak czasu – "ani Rosja ani Zachód”. Inteligencja w twórczości literackiej i publicystyce Fiodora Dostojewskiego (in:) Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem, U. Cierniak i ks. J. Grabowski (reds.), Częstochowa 2006, pp. 337-346.

● Aleksiej Stiepanowicz Chomiakow – typ psychologiczny rosyjskiego inteligenta w kontekście koncepcji historiozoficznych (in:) „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”, vol. 5. Inteligencja u Słowian, L. Suchanek (red.), Kraków 2006, pp. 19 – 38.

2005

● Inteligencja w dobie dekabryzmu (in:) "Slavia Orientalis" 2005, nr 1, pp. 7-21

● Słowianie i pierwiastki irańskie w historiozoficznych koncepcjach Aleksieja Stiepanowicza Chomiakowa (in:) Świat Słowian w języku i kulturze, E. Komorowska i A. Furier, Szczecin 2005, pp. 13-17.